Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


Giới thiệu

  ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47 /QĐ-UBND

 ngày  10 /  01 /2013 của UBND thành phố Tam Kỳ)

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là UBND) thành phố Tam Kỳ, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND thành phố:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh Quảng Nam về hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND thành phố: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy định này và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thành phố.

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố và công chức, người lao động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND thành phố.

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố giúp UBND thành phố kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố.

15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND thành phố.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố gồm có: Lãnh đạo phòng và công chức chuyên môn giúp việc.

1. Lãnh đạo phòng

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

b) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

c) Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng đi công tác hoặc vắng mặt dài hạn, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

d) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh Quảng Nam. Riêng Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trước khi bổ nhiệm phải có văn bản thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

2. Công chức chuyên môn giúp việc: Căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể của cơ quan, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định số lượng, cơ cấu các công chức chuyên môn giúp việc.

Điều 4. Biên chế

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trình UBND thành phố phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ Quy định này và các văn bản pháp luật liên quan, ban hành Quy chế làm việc; chế độ thông tin, báo cáo; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 7. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND thành phố xem xét, quyết định./.

                                                                                                

                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                    CHỦ TỊCH

                                                                            ( Đã ký và đóng dấu)

 

                                       Nguyễn Văn Lúa

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com